Projekt UE

Tytuł projektu:

Rozwój działalności eksportowej 2MProjekt Spółka Cywilna Jankowski Michał, Jakubowski Marek na wybranych rynkach zagranicznych.

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

  1. Pozyska nowe rynki zbytu w postaci Niemiec i Rosji.
  2. Do roku 2021 zwiększy przychody ogółem ze sprzedaży usług o 20%. Wzrost przychodów generować będzie głównie sprzedaż zagraniczna.
  3. Rozwinie swoją działalność poprzez nabycie nowego doświadczenia o charakterze międzynarodowym.
  4. Zwiększy płynność finansową dzięki dywersyfikacji rynków zbytu (poszerzenie o rynki zagraniczne).
  5. Uzyska wzrost dochodów, który pozwoli na nowe inwestycje w postaci zwiększenia zatrudnienia, doskonalenia kadry (szkolenia), zakupu nowego oprogramowania projektowego.
  6. Pozyska nowe kontakty biznesowe, co pozytywnie wpłynie na konkurencyjność oraz atrakcyjność Firmy jako partnera biznesowego.

Planowane inwestycje są w pełni komplementarne z planowanym do realizacji projektem. Firma 2MProjekt świadomie inwestuje w swój rozwój.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

  • Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
  • Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
  • Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 2.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 495 000,00 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 420 750,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Termin realizacji:

01.10.2019 – 30.06.2020

Kontakt

2mprojekt S.C.

ul. Oficerska 17, 10‑217 Olsztyn
NIP: 7393895841, REGON: 366 737 607

© 2024 2mprojekt Designed by Happy Business